Pełna księgowość dla firm

Pełna księgowość, czyli prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkowe dla wszystkich spółek prawa handlowego (spółki akcyjnej, spółki komandytowej, spółki z o.o. oraz stowarzyszeń i innych podmiotów gospodarczych, których przychód przekracza kwotę 2 mln euro w ciągu roku, w przeliczeniu na złotówki). Obowiązek ten ciąży także na firmach zagranicznych oraz na oddziałach i przedstawicielstwach firm zagranicznych. Obsługa takiej formy rozliczania podatków z fiskusem jest skomplikowaną procedurą, którą warto powierzyć biuru rachunkowemu z dużym doświadczeniem. Częste zmiany przepisów w tym zakresie dodatkowo powodują to, że księgowe i księgowi, którzy odpowiadają za ich obsługę, powinni być na bieżąco aktualizacjami ordynacji podatkowej.

Pełna księgowość oznacza przejęcie przez biuro rachunkowe całości kwestii związanych z rachunkami firmy. Zadanie polegające na rozliczaniu należnych podatków jest tylko jedną z funkcji ksiąg rachunkowych. Jest to silnie rozbudowana i skrupulatna metoda księgowa, dająca możliwość przedsiębiorcy na szeroką analizę stanu ekonomicznego i pełny obraz finansowy swojej firmy. W ramach pełnej księgowości ewidencjonuje się wszystkie zdarzenia finansowe, które zachodzą w ramach działalności gospodarczej. Chodzi tu także o transakcje, które nie wywołują bezpośrednio skutków finansowych w przedsiębiorstwie.

Księgi rachunkowe składają się z: dziennika, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej), zestawienia obrotów i sald księgi głównej, zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych, wykazu składników aktywów i pasywów. Podmioty gospodarcze zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości mają do wyboru dwie formy opodatkowania: na zasadach ogólnych według progresywnej skali podatkowej oraz w oparciu o podatek liniowy.

Nasze biuro rachunkowe prowadzi kompleksową obsługę rachunkową firm w oparciu o pełną księgowość. Zajmujemy się szczegółowym ewidencjonowaniem operacji podatkowych i finansowych firm, a także kontrolą dokumentacji pod kątem formalno-rachunkowym. Nasza praca rozpoczyna się od opracowania i wdrożenia wewnętrznej polityki rachunkowości oraz stworzenia i wykonania zakładowego planu kont. Podstawowym, nieodłącznym działaniem przy prowadzeniu rachunkowości w oparciu o pełną księgowość jest otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych. Proces ten, zgodnie z przepisami podatkowymi przeprowadzamy co najmniej raz w roku – inicjując i kończąc każdorazowo okres sprawozdawczy. W dokumentach księgowych rejestrujemy wszelkie zdarzenia finansowe zachodzące w przedsiębiorstwie. Ewidencjonujemy je w odpowiednich zbiorach zapisów księgowych.

Każda z firm ma obowiązek prowadzić różnego rodzaju ewidencje – wyręczamy przedsiębiorstwa w tych zadaniach, wykonując ewidencję środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję zakupów i sprzedaży, ewidencję wyposażenia, czy ewidencję przebiegu pojazdów (tzw. „kilometrówkę”). Sporządzamy również pozostałą dokumentację związaną z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, polegającą m.in. na uzupełnianiu sprawozdań i ankiet do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Urzędu Celnego, Sanepid czy banków. Istotnym elementem pracy naszego biura rachunkowego jest opracowanie planu amortyzacji oraz wykonywanie odpisów amortyzacyjnych i szacowanie wartości środków trwałych.

Oprócz prac związanych ściśle z prowadzeniem ksiąg rachunkowych, księgowi z Biura Rachunkowego Małgorzata Cebula i Tomasz Hess, sporządzają comiesięczne deklaracje podatku od towarów i usług VAT-7 i kwartalne VAT-7K i VAT-UE, podatku dochodowego od osób prawnych CIT-8, fizycznych PIT-36, PIT-36L oraz wyliczają należny podatek PIT i CIT. Wszelkie rozliczenia z Urzędem Skarbowym (US) wykonywane są w oparciu o standard Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK).

Nasi księgowi cechują się doskonałą znajomością obsługi importowych i eksportowych transakcji zagranicznych w zakresie wewnątrzwspólnotowego handlu. Obsługujemy transakcje typu WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) oraz WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów).

Zależnie od potrzeb przedsiębiorcy przeprowadzamy bieżące kontrole zobowiązań i należności, opracowujemy zestawienia obrotów i sald oraz uzgodnienia sald z kontrahentami. Generujemy i poddajemy analizie bilanse zysków i strat oraz zestawienia obrotów, a także opracowujemy roczne i miesięczne raporty i sprawozdania ekonomiczne, pomocne przy ocenie aktualnej kondycji finansowej oraz audytach wewnętrznych i zewnętrznych.

Reprezentujemy naszych Klientów w przypadku kontroli Urzędu Skarbowego (US) lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zależnie od potrzeb tych organów przygotowujemy wymaganą dokumentację oraz udzielamy bieżących wyjaśnień na temat prowadzonych operacji finansowych.

Ze strony naszego biura podatkowego oferujemy dodatkowo każdej firmie szeroki zakres doradztwa ekonomicznego, polegający m.in. na wskazywaniu Klientom rozwiązań podatkowych, które pozwolą na optymalizację opłat podatkowych i zmniejszanie obciążeń finansowych firmy.